Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
tvirTis gadazidva(aveji, sayofacxovrebo teqnika, samSeneblo masalebi) saqarTveloSi.
50lari

tvirTis gadazidva(aveji, sayofacxovrebo teqnika, samSeneblo masalebi) saqarTveloSi.

ivlisi 09, 2020
GEO1357436
darekeT da mogemsaxurebiT mZRoli -satvirTo avtomanqaniT. maqsimaluri tvirTis wona 1500 kg.
kontaqti : el-fostis gagzavna,
  • tipi : bargi
  • brendi : Ford
  • gamoSvebis weli : 1996
  • garbeni : 200000km
  • sawvavis tipi : dizeli
ruqis naxva
gancxadebebi 91 - 108 sul 108

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq