Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qvemo qarTli >> rusTavi
rusTavi raionebi
  • rusTavi raionebi
  • rusTavi raionebi
  • rusTavi raionebi
  • rusTavi raionebi
  • rusTavi raionebi
  • rusTavi raionebi
2lari

rusTavi raionebi

oqtomberi 14, 2020
GEO1378585
mgzavroba 2013 wliani HONDA FIT-iT,muSaobs mxolod benzinze(gazi ar ayenia!) var gamocdili mZRoli 35 wliani staJiT da var aramweveli! rusTavi-baTumi 180 lari.quTaisi 120 lari.zestafoni 100 lari.bakuriani 100 lari.borjomi 80 lari.gori 60 lari.sagarejo 30 lari.gurjaani 60 lari.wnori 60 lari.lagodexi 80 lari. (siganeSi es fiti mrgvalfarebiani MERSEDES-is tolia!).tel: 591-00-46-80
kontaqti :
gancxadebebi 181 - 206 sul 206

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq