Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba samSeneblo traqtori.
  • qiravdeba samSeneblo traqtori.

qiravdeba samSeneblo traqtori.

ivlisi 20, 2019
GEO1263570
qiravdeba samSeneblo traqtori (Caterpillar) gamocdili operatoriT. mogemsaxurebiT xarisxianad. t: 571630022

traktori
traqtori
exkavator, ekskavatori, samsheneblo
kontaqti :
  • tipi : sxva
  • gamoSvebis weli : 2001
  • garbeni : 1111111km
airCie saukeTeso SemoTavazeba
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 40 sul 103

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq