Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba
11 000$ 32 669.10lari

iyideba

ivlisi 17, 2019
GEO1310637
saswrafod iyideba satvirTo (samasvali) MAN KOMANDOr- i 1993 wels gamoSvebuli. idealur mdgomareobaSi.ar iklebs zeTs,motorSi yvela nawili aris axali,uyenia axali saburavebi. pirdapir mzad aris eqspluataciisTvis. suraTebs piradad "vaiberiT" mogawvdiT. 599 438 408 lado
kontaqti :
  • tipi : sxva
  • gamoSvebis weli : 1993
  • garbeni : 10km
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 61 - 82 sul 82

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq