Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
gadazidvebi. 593-275-643, 579-005-537 levani. ''tvirTamweoba - 2.400kg'' '' damirekeT ''
 • gadazidvebi. 593-275-643, 579-005-537 levani. ''tvirTamweoba - 2.400kg'' '' damirekeT ''
 • gadazidvebi. 593-275-643, 579-005-537 levani. ''tvirTamweoba - 2.400kg'' '' damirekeT ''
 • gadazidvebi. 593-275-643, 579-005-537 levani. ''tvirTamweoba - 2.400kg'' '' damirekeT ''
 • gadazidvebi. 593-275-643, 579-005-537 levani. ''tvirTamweoba - 2.400kg'' '' damirekeT ''
 • gadazidvebi. 593-275-643, 579-005-537 levani. ''tvirTamweoba - 2.400kg'' '' damirekeT ''
 • gadazidvebi. 593-275-643, 579-005-537 levani. ''tvirTamweoba - 2.400kg'' '' damirekeT ''

gadazidvebi. 593-275-643, 579-005-537 levani. ''tvirTamweoba - 2.400kg'' '' damirekeT ''

ivlisi 29, 2020
GEO1207368
waikiTxeT bolomde; gadavzidav saqarTvelos nebismieri mimarTulebiT tvirTebs. aseve mogemsaxurebiT TbiliSi. lagodexi-200lari. axmeta-170lari. Telavi-140lari. dedoflis-wyaro-200 lari. gori-120lari. saCxere_200lari. WiaTura- 220lari. xaSuri-150lari. zestafoni-180lari. baRdadi-220lari. tyibuli-240lari. nikorwminda-300lari. borjomi-170lari. bakuriani-220lari. axalcixe-230lari. axalqalaqi-300lari. quTaisi-200lari. wyaltubo-220lari. cageri-300lari. samtredia-240lari.abaSa-260lari. baxmaro-350lari baTumi-370lari. sarfi-400lari. senaki-300. zugdidi-350lari. anaklia-350lari. foTi-350lari. mestia-450lari. aseve movemsaxurebi distibuciebs nebismieri mimarulebiT. fasi SeTanxmebiT. 593-27-56-43, 2-78-74-99 levani. satelefono momsaxureba 24/7 darekeT nebismier dros. ''var gamocdili mZRoli'' '' maqvs sabarguli'' ''imgzavreT mSidobianad''
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • tipi : bargi
 • brendi : Ford
 • gamoSvebis weli : 1997
 • garbeni : 178000km
 • sawvavis tipi : dizeli
 • feri : TeTri
 • saloni : xaverdi
 • salonis feri : spilosZvlisferi
 • gadacemaTa kolofi : meqanikuri
 • karebis raodenoba : 3/2
 • mowyobilobebi komfortisaTvis : meqanikuri kondicioneri, radio CD, radio K7, radio MP3, DVD player
 • usafrTxoebis mowyobilobebi : gaweva, ABS, airbegebi
 • sxvadasxva mowyobilobebi : saburavebi SenadnobebiT damatebuli, aramweveli
gancxadebebi 1 - 30 sul 50

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq