Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Sida qarTli >> gori
iyideba TviTmcleli (samasvali)kamaz 55111
12 000$ 38 644.69lari

iyideba TviTmcleli (samasvali)kamaz 55111

ianvari 25, 2020
GEO495504
saswrafod vyidi satvirTo avtomobils, karg mdgomareobaSi.

tel:551497747
kontaqti :
 • tipi : sxva
 • brendi : Autre
 • gamoSvebis weli : 1992
 • sawvavis tipi : dizeli
 • feri : wiTeli
 • saloni : xaverdi
 • gadacemaTa kolofi : meqanikuri
 • karebis raodenoba : 2
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 2 sul 2

   reklama

   ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq