Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
momsaxureba komfortuli miniveniT 599 10 87 76
  • momsaxureba komfortuli miniveniT 599 10 87 76
  • momsaxureba komfortuli miniveniT 599 10 87 76
  • momsaxureba komfortuli miniveniT 599 10 87 76
  • momsaxureba komfortuli miniveniT 599 10 87 76
  • momsaxureba komfortuli miniveniT 599 10 87 76
  • momsaxureba komfortuli miniveniT 599 10 87 76

momsaxureba komfortuli miniveniT 599 10 87 76

agvisto 31, 2020
GEO1221543
mogemsaxurebiT komfortuli miniveni-T.SekveTebs viRebT rogorc turistuli kompaniebidan aseve kerZo pirebidan. aeroportSi daxvedra transportireba da eqskursiebi nebismieri mimarTulebiT.tel:+995 599 10 87 76
kontaqti :
  • tipi : minibusi
  • gamoSvebis weli : 201
  • garbeni : 50km
  • mowyobilobebi komfortisaTvis : el.SuSebi
manqanebis qiraoba, gaqiraveba
ruqis naxva
gancxadebebi 181 - 210 sul 1887

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq