Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
Yamaha XJ6S Diversion
 • Yamaha XJ6S Diversion
 • Yamaha XJ6S Diversion
 • Yamaha XJ6S Diversion
1 000$ 3 085.04lari

Yamaha XJ6S Diversion

ivnisi 19, 2020
GEO1258094
Motorcycle Semdeg SemTxveviT. danamati, gamonabolqvi da plastiki moiTxovs Canacvlebas. yvelaferi danarCeni wesrigSia, ziani ZiriTadad kosmetikuria. arsebobs 3 gasaRebebi, momsaxurebis wigni, yvela dokumenti.
PS: me ar vlaparakob qarTulad.
kontaqti :
 • tipi : Road
 • brendi : Yamaha
 • nimuSi : XJ6S Diversion
 • gamoSvebis weli : 2010
 • gaweva : 600cc
 • garbeni : 32000km
 • sawvavis tipi : benzini 4-stroke?? 4 iani Zravi
 • feri : wiTeli
gancxadebebi 1 - 7 sul 7

   reklama

   ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq