Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> zestafoni
иж планета 5
 • иж планета 5
 • иж планета 5
 • иж планета 5
 • иж планета 5
 • иж планета 5
1 600lari

иж планета 5

oqtomberi 12, 2020
GEO1378394
aris muSa mdgomareobaSi, gasayidi fasia: 1600 lari.
kontaqti :
 • tipi : Supermoto
 • brendi : Ccm
 • gamoSvebis weli : 1995
 • garbeni : 8500km
 • sawvavis tipi : benzini 2 stroke??? 2 iani Zravi
 • feri : wiTeli
gancxadebebi 1 - 7 sul 7

   reklama

   ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq