Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Toyota Corolla S - 2015
 • Toyota Corolla S - 2015
 • Toyota Corolla S - 2015
 • Toyota Corolla S - 2015
 • Toyota Corolla S - 2015
 • Toyota Corolla S - 2015
 • Toyota Corolla S - 2015
 • Toyota Corolla S - 2015
 • Toyota Corolla S - 2015
7 299$ 23 503.81lari

Toyota Corolla S - 2015

seqtemberi 21, 2020
GEO1361554
manqana aris axali Camoyvanili, idealur mdgomareobaSi, rogorc vizualurad, ise teqnikurad. originali garbeniT.
dainteresebulma pirebma darekeT avtomobilis mepatronesTan nomerze: 557 411 256 [koba]
kontaqti :
 • tipi : sedani
 • brendi : Toyota
 • gamoSvebis weli : 2015
 • garbeni : 104675km
 • sawvavis tipi : benzini
 • feri : Savi
 • saloni : tyavi / xelovnuri qsovili
 • salonis feri : Savi
 • gadacemaTa kolofi : avtomaturi
 • mgdomareoba : idealuri
 • karebis raodenoba : 5/4
 • mowyobilobebi komfortisaTvis : el.SuSebi, luqi, centraluri saketi, meqanikuri kondicioneri, klimatkontroli, radio CD, radio K7, radio MP3, DVD player, eleqtro sarkeebi, savarZlebis gaTboba, niSnebi swori parkirebisaTvis
 • usafrTxoebis mowyobilobebi : gaweva, farebi nisliani amindebisaTvis, ABS, siCqaris kontroli, signalizacia, airbegebi, ESP
 • sxvadasxva mowyobilobebi : bortkompiuteri, aramweveli
ruqis naxva
gancxadebebi 1 - 30 sul 313

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq