Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
iyideba avtomobilis gamSvebi milis (gluSitelis) ormagi wveri, axali sabWoTa kavSiris dros warmoebuli

iyideba avtomobilis gamSvebi milis (gluSitelis) ormagi wveri, axali sabWoTa kavSiris dros warmoebuli

marti 31, 2020
GEO1124586
iyideba avtomobilis / avtomanqanis gamSvebi milze (gluSitelis) gamoyenebisaTvis ormagi wveri, axali.
sabWoTa kavSiris dros warmoebuli / Сделано в СССР / Made in USSR (Soviet Union / SU).
fasi SeTanxmebiT. mdebareoba: Tbilisi, saqarTvelo. mob.: (555) 27 26 99 / (+995 555) 27 26 99
kontaqti :
  • tipi : nawilebi
daSlili avtomobilebi da aqsesuarebi
gancxadebebi 721 - 750 sul 1880

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq