Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
iyideba avtomobilis / avto "moskviC 408" / Москвич 408 / Moskvich 408 ukana fari, axali (uxmari)
  • iyideba avtomobilis / avto "moskviC 408" / Москвич 408 / Moskvich 408 ukana fari, axali (uxmari)

iyideba avtomobilis / avto "moskviC 408" / Москвич 408 / Moskvich 408 ukana fari, axali (uxmari)

oqtomberi 10, 2019
GEO1124588
iyideba avtomobilis / avto manqanis "moskviC 408" / Москвич 408 / Moskvich 408 ukana fari / ukana fara, absoluturad axali (uxmari). damzadebulia ruseTSi.
sabWoTa kavSiris dros warmoebuli / Сделано в СССР / Made in USSR (Soviet Union).
fasi SeTanxmebiT. mob.: (555) 27 26 99
kontaqti :
  • tipi : farebi /saburavebi
  • brendi : Москвич Moskvich moskviC Москвич 408 Moskvich 408 moskviC 408 Москвич 412 Moskvich 412 moskviC 412
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 91 - 120 sul 184

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq