Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
imereTi >> quTaisi
/avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba
 • /avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba
 • /avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba
 • /avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba
 • /avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba
 • /avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba
 • /avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba
 • /avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba
 • /avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba
120lari

/avto gaqiraveba/qiravdeba/dRiurad/ daqiraveba/qiravdeba

marti 26, 2020
GEO1289679
q i r a v d e b a d R i u r a d., MERCEDES-BENZ ML-320, 24 saaTi fasi 100lari. .yovelgvari depozitisa da garbenis gareSe.manqana idealur mdgomareobaSi.asaki 21 wlidan.dazRveulia
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • tipi : jipi, 4x4
 • brendi : Mercedes
 • gamoSvebis weli : 2004
 • garbeni : 150000km
 • sawvavis tipi : benzini
 • feri : TeTri
 • saloni : tyavi
 • salonis feri : beJi
 • gadacemaTa kolofi : avtomaturi
 • mgdomareoba : idealuri
 • karebis raodenoba : 5/4
 • mowyobilobebi komfortisaTvis : el.SuSebi, luqi, centraluri saketi, navigacia, meqanikuri kondicioneri, klimatkontroli, radio CD, radio K7, radio MP3, DVD player, eleqtro sarkeebi, GPS
 • usafrTxoebis mowyobilobebi : 4 wamyvani Tvali, gaweva, farebi nisliani amindebisaTvis, ABS, siCqaris kontroli, airbegebi, ESP
 • sxvadasxva mowyobilobebi : misabmeli, bortkompiuteri, wvimis sensorebi, avto farebi
manqanebis qiraoba, gaqiraveba
gancxadebebi 1651 - 1680 sul 1864

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq